คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 พ.ย. 2560
2 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 ต.ค. 2559
3 สารบัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 ธ.ค. 2558
4 1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ธ.ค. 2558
5 2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 ธ.ค. 2558
6 3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ธ.ค. 2558
7 4.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ธ.ค. 2558
8 5.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 ธ.ค. 2558
9 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ธ.ค. 2558
10 7.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3