คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 พ.ย. 2560
2 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ต.ค. 2559
3 สารบัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
17 ธ.ค. 2558
4 1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ธ.ค. 2558
5 2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ธ.ค. 2558
6 3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ธ.ค. 2558
7 4.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ธ.ค. 2558
8 5.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ธ.ค. 2558
9 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ธ.ค. 2558
10 7.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3