ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.พ. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ต.ค. 2562
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใอของผูรับบริการ ประะจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ก.ค. 2562
4 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
17 เม.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ขอเชิญร่วมดำเนินการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 พ.ย. 2561
6 รายงานการประชุมประชาคมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 ต.ค. 2561
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 ต.ค. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง รับองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกายบัง ครังที่ 11/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ส.ค. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ผลคะแนนปริะเมินประสิทธ์ภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง(LPA ประจำปี 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ส.ค. 2561
10 ประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13